Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2022

विष्णोषोडशनामस्तोत्रं

औषधे चिन्तयेद विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिम युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दु:स्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनम कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनम जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनंदनम गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं षोडश-एतानि नामानि प्रातरुत्थाय य: पठेत सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते इति विष्णो षोडशनाम स्तोत्रं सम्पूर्णं (१) औषध घेते वेळी - *विष्णु* ; (२) भोजन घेते वेळी - *जनार्दन* ; (३) झोपी जाताना - *पद्मनाभ* : (४) विवाहाच्या वेळी - *प्रजापति* ; (५) युद्धाच्या वेळी - *चक्रधर* ; (६) यात्रेच्या वेळी - *त्रिविक्रम* ; (७) शरीर त्यागाच्या वेळी - *नारायण;* (८) पत्नी सोबत असताना - *श्रीधर  (९) झोपेत वाईट स्वप्न आले असताना - *गोविंद* ; (१०) संकट समयी - *मधुसूदन* ; (११) जंगलात संकट आले असताना - *नृसिंह* ; (१२) अग्निच्या संकट समयी - *जलाशयी* ; (१३) जल संकटाच्या वेळी - *वराह* ; (१४) डोंगरावर संकटाच्या वेळी -- *रघुनंदन;* (१५) यात्रेच्या वेळी -- *वामन;* (१६) इतर कोणत्याही संकटाच्या वेळी - *माधव*