Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2014

तुला कुठलं फुल आवडेल ?

तुला कुठलं फुल आवडेल ? तो क्षणात उत्तरला …. मनात जपायला चाफा आवडेल आणि ओंजळीत धरायला मोगरा … वहीत ठेवायला बकुळ आवडेल आणि धुंद व्हायला केवडा … बोलायला अबोली आवडेल आणि फुलायला सदाफुली … पण प्राजक्त मात्र आवडेल तो , देवाच्या पायांशी ठेवायला , आशीर्वादासाठी … यावर ती थोडीशी नाराज झाली , कारण तीच नावं रातराणी होत … त्यांने हे ओळखलं … तो पुढे आला आणि हलकेच हसत म्हणाला , हे सगळं नंतर आवडेल … रातराणी खिडकीशी दरवळल्या नंतर …!!! तेव्हांपासून ती अखंड दरवळते आहे त्याच्या मनात … अंगणात ……